Menu
Home Page
Search
Translate

ADY/ SEN

ADDYSG ANGHENION DYSGU YCHWANEGOL

 

Trwy gynllunio cwricwlwm gwahaniaethol sicrhawn fod yr holl ddisgyblion yn derbyn gweithgareddau addas at eu gallu. Bydd arsylwi cyson yn galluogi’r athrawon i baratoi gweithgareddau addas i unigolion sydd ag anghenion dysgu ychwanegol. Bydd y gweithgareddau yn gymorth i rai disgyblion gyrraedd y nodau dymunol a byddant yn ymestyn eraill i’w llawn botensial.

 

Weithiau bydd rhai disgyblion yn wynebu problemau mwy dwys na’r cyffredin, lle bydd angen cymorth ychwanegol arnynt. Os gwelwn fod angen cymorth ychwanegol bydd yr ysgol yn cysylltu â’r rhieni/gwarcheidwaid trwy lythyr neu alwad ffôn a chynnig cyfle iddynt drafod yr anghenion a’r gwersi ychwanegol â’r ALNCo (Arweinydd Anghenion Dysgu Ychwanegol). Os bydd angen cynnwys plentyn ar y gofrestr Anghenion Dysgu Ychwanegol ar unrhyw ddisgybl bydd yr ysgol yn cadw cysylltiad agos â’r rhieni ac yn cydweithio â hwy a’r asiantaethau allanol.

 

ADDITIONAL EDUCATIONAL NEEDS

 

The careful planning of a differentiated curriculum ensures that each pupil takes part in activities best suited to his/her ability. Regular monitoring of the pupils’ progress enables teachers to plan appropriate activities. Planned activities will support some pupils and will stretch others in order that all achieve their full potential.

At times some pupils will face more significant problems, where extra help will be required. If extra support is needed the school will contact the parents by telephone call or letter, inviting them to discuss the provision of additional lessons with the ALNCo (Additional Learning Needs Coordinator). If it is decided that a pupil needs to be included on the Additional Learning Needs register the school will maintain close contact with the parents and work with them and any necessary external agencies.

Canllawiau ADY newydd 2022/ New ALN guidance 2022

Additional Learning Needs Policy - English

Additional Learning Needs Policy - Cymraeg

Inclusion Policy - Cymraeg

Inclusion Policy - English

Behaviour and Relationships Policy - Cymraeg

Behaviour and Relationships Policy - English

Equality Policy - Cymraeg

Equality Policy - English

Marking and Feedback Policy- Cymraeg

Marking and Feedback Policy - English

Top