Menu
Home Page
Search
Translate

Cwricwlwm/ Curriculum

Beth mae eich plentyn yn ei ddysgu bob dydd yn yr ysgol? Mae gwybodaeth am ein cwricwlwm yma.

 

What does your child learn at school each day? Find information about our curriculum here.

Datganiad/ Statement

 

Mae gan yr ysgol strategaethau clir ar gyfer gosod targedau i gynnal a / neu i godi safonau. Cesglir tystiolaeth o’r sesiynau monitro, canlyniadau profion, asesiadau’r athrawon a chanlyniadau profion darllen. Dadansoddir y dystiolaeth yn ofalus. Gosodir targedau cyrhaeddiad addas ar gyfer pob dosbarth a blwyddyn ysgol gyda’r wybodaeth gasglwyd.The school has a clear strategy for setting targets to raise and / or maintain standards. The evidence collected from careful monitoring, test results, teacher assessment and reading test results are all carefully analysed. The information is used to set appropriate performance targets for each class and year group.


Addysgir y cwricwlwm cyfan ar sail pynciau a meysydd Dysgu a phrofiad unigol ac ar themau pynciol.
The school organises the teaching of the whole curriculum on the basis of separate subjects & areas of learning and experience and subject-focused topics.


Mae’r ysgol hefyd yn cynnig nifer o weithgareddau allgyrsiol sy’n fodd i gyfoethogi’r dysgu a’r addysgu ac sy’n cynnwys y canlynol: rygbi, pêl-rhwyd, drama, côr, dawnsio gwerin a gweithgareddau’r Urdd a Menter Bro Ogwr.The school also provides a programme of extra-curricular activities which enrich the children’s learning and includes the following: rugby, netball, drama, choir, folk dancing and Urdd and Menter Bro Ogwr activities.


Cynigir cyfleoedd cyfartal i bob plentyn yn ein hysgol. Gwneir pob ymdrech i sicrhau bod y cwricwlwm cyfan o fewn cyrraedd y bechgyn a’r merched ynghyd â disgyblion ag anghenion arbennig.

All children in the school have equal opportunities. Every effort is made to ensure that the whole
curriculum is accessible to boys, girls and pupils with special educational needs.

 

 

Nod ac Amcanion/ Aims and Objectives

 

Yn Ysgol y Ferch o’r Sgêr anelwn i:

At Ysgol y Ferch o’r Sgêr we aim to:

 

Sicrhau fod pob disgybl yn ddwyieithog a chael cyfle i ddefnyddio'r Gymraeg o fewn amrywiaeth o sefyllfaoedd gan gynnig cyfleoedd i'r plant ddysgu trwy brofiadau uniongyrchol a pherthnasol o fewn awyrgylch hapus a chartrefol.

Ensure that all our children are bilingual and have been provided with opportunities to use the Welsh language within a variety of situations by creating opportunities for our children to learn through relevant, direct experiences within a happy, caring environment.

 

 

Dysgu ac Addysgu/ Teaching and Learning


Ein nod yw darparu awyrgylch hapus, diogel a heriol yn yr ysgol lle gall plentyn ddatblygu’n llawn mewn gallu, dawn ac aeddfedrwydd a chynyddu mewn hunan hyder. Our aim is to provide a happy learning environment which is both secure and challenging, where each child is able to develop in ability, talent and maturity and increase self-confidence.
 

Defnyddir cyfuniad o dechnegau uniongyrchol ac anuniongyrchol i feithrin dysg y disgyblion er mwyn creu cyfleoedd iddynt ddysgu drwy ymchwil yn ogystal â thrwy dderbyn cyfarwyddiadau. Ceir cydbwysedd da rhwng gwaith unigol, grwpiau bychain a dosbarth cyfan. Pan fydd y disgyblion yn cydweithio anelwn at gynnig cyfleoedd iddynt wneud hynny mewn parau neu grwpiau bychain.

Styles are chosen to fit the purpose of the subject and to meet the learning needs of the children. Various grouping strategies are used to organise teaching and learning. A good balance is achieved between whole class, small group and individual work. When children work together, we aim to provide some opportunities for them to do so collaboratively, in pairs or small groups.

 

 

Arweinwyr Meysydd Dysgu a Phrofiad/ Areas of Learning and Experience Leaders


Yr Arweinyddion Maes Dysgu a Phrofiad sy’n bennaf gyfrifol am gydlynu gwaith yn eu pynciau ar draws y gwahanol flynyddoedd.

Curriculum Leaders are mainly responsible for co-ordinating work in their subjects across year groups.

 

 

Iechyd a Lles/ Health and Wellbeing

Miss Rees

 

Iaith Llythrennedd a Chyfathrebu/ Language, Literacy & Communication

Mrs Morgan

 

Mathemateg a Rhifedd/ Mathematics and Numeracy

Miss Evans

 

Gwyddoniaeth a Thechnoleg/ Science & Technology

Miss Marks

 

Celfyddydau Mynegiannol/ Expressive Arts

Mrs Roderick Morgan

 

Dyniaiethau/ Humanities

Mrs Keirl 

Top