Menu
Home Page
Search
Translate

Clybiau Ysgol/ School Clubs

Clybiau/ Clubs

 

Mae Ysgol y Ferch O’r Sgêr yn Ysgol sy’n Parchu Hawliau Plant.

‘Mae gen i’r hawl i ymlacio, chwarae a chymryd rhan mewn gweithgareddau fel chwaraeon, celfyddydau, cerddoriaeth a drama’ [Erthygl 31*]

‘Mae gen i’r hawl i ymuno a grwpiau a chlybiau’ [Erthygl 15*]

‘Mae gen i’r hawl i cael cefnogaeth gan yr ysgol i ddatblygu fy sgiliau a fy doniau yn llawn’ [Erthygl 29*]

*Confensiwm y Cenhedloedd Unedig ar hawliau Plant CCUHP

 

Clybiau 2018-2019

Amser

 

Dydd Llun

Dydd Mawrth

Dydd Mercher

Dydd Iau

Dydd Gwener

Amser Cinio

12.15-1yp

 

Clwb Ffrangeg* [Bl1-6]

 

Clwb Sgiliau MBO [Bl4]

 

 

 

 

Clwb Pêl Droed [CA2]

 

 

Clwb Rygbi [CA2]

 

Clwb Sgiliau MBO [Bl6]

 

 

Clwb Pêl Rhwyd [CA2]

Ymarfer gemau cyfeillgar a chystadleuol [CA2]

 

 

 

Clwb Sbaeneg* [Bl1-6]

Clwb Urdd Chwaraeon [CA2]

Ar ôl ysgol

3.30-4.30yh

 

Clwb Perfformio [Tymhorol]

 

 

 

Clwb yr Urdd [Bl1-6]

Clwb Gwyddoniaeth Gwallgof*

[CA2]

 

Clwb Perfformio [Tymhorol]

 

Prynhawn

Gemau Cyfeillgar a Chystadleuol CA2

 

* Cynhelir y weithgaredd gan gwmni preifat - codir tâl am y gwersi yn hanner tymhorol

 

Bydd hyfforddiant canu/perfformio a chwaraeon tîm yn digwydd yn ystod amser gwersi er mwyn sicrhau bod gan holl blant yr ysgol fynediad i’r un ddarpariaeth.

 

Mae’r ysgol hefyd yn cefnogi mudiad yr Urdd. Codir tâl aelodaeth o £7.00 y flwyddyn ar ddechrau tymor yr Hydref bob blwyddyn. Mae bod yn aelod yn galluogi plant i gymryd rhan yn holl weithgareddau’r Urdd sy’n cynnwys cystadlu mewn twrnameintiau chwaraeon ac eisteddfodau naillai trwy berfformio neu trwy waith cartref yn cynnwys Celf a Chrefft. Bydd disgyblion Blwyddyn 5 a 6 sydd wedi ymaelodi â’r Urdd yn cael y cyfle i ymweld â gwersyll Llangrannog ar ddechrau tymor yr Hydref.

 

Cynnigir gwersi cerddoriaeth - llinynnau a thelyn am bris gostyngedig gan yr Awdurdod Lleol.

 

Os oes unrhyw riant yn barod i helpu gyda pharatoadau’r Urdd neu unrhyw weithgaredd arall cysylltwch â’r ysgol. Mae angen gwiriad DBS ar bob oedolyn sy’n gweithio gyda phlant yn yr ysgol.

 

 

School Clubs

 

Ysgol y Ferch O’r Sgêr is a Rights Respecting School.

‘I have the right to relax and play and take part in activities like sports, arts, music and drama’ [Article 31*]

‘I have the right to join groups and clubs’ [Article 15*]

‘I have the right for school to help me develop my skills and talents to the full’ [Article 29*]

*The United Nations Convention on the Rights of the Child UNCRC

 

 

Clubs 2018-2019

Time

 

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Lunchtime

12.15-1pm

 

French Club* [Yrs 1-6]

 

MBO Skills Club [Yr 4]

 

 

 

 

Football Club [KS2]

 

 

Rugby Club [KS2]

 

MBO Skills Club [Yr 6]

 

 

Netball Club [KS2]

Friendly and Competitive Sports’ practice [KS2]

 

 

Spanish Club* [Bl1-6]

Clwb Urdd Chwaraeon [CA2]

Ar ôl ysgol

3.30-4.30yh

 

Performing Club [Seasonal]

 

 

 

Urdd Club [Yrs1-6]

 

Mad Science Club* [KS2]

 

Performing Club [Seasonal]

 

 

Friendly and Competitive Sports’ Afternoon [KS2]

 

 

* Activity run by a private company – these are charged half hermly.

 

 

Singing/performance and team sport tuition will take place during lesson time to ensure all children have access to this provision.

 

The school also supports Urdd Gobaith Cymru the largest youth organisation in Europe. Membership is charged at £7.00 a year which is collected at the beginning of the Autumn term. The Urdd provides numerous opportunities for children and young people to socialise through the medium of Welsh in addition to enabling children to participate in all the Urdd’s activities including competing in various sports tournaments and the eisteddfod, either through performance or Homework including Art and Craft. Pupils of Years 5 and 6 who are members of the Urdd are given the opportunity to visit its camp at Llangrannog in the Autumn term.

 

 

Music lessons – strings and harp are provided for a nominal fee by the Local Authority to children in key stage 2.

 

 

If any parents are able to assist with preparations for Urdd activities or with any other clubs please contact the school. All adults working with children at school must have a DBS check.

 

Top