Menu
Home Page
Search
Translate

Gwerthoedd yr Ysgol/ School Values

Datganiad Gweledigaeth ac Athroniaeth 

Gwnawn Ein Gorau Glas

Mae Ysgol y Ferch o'r Sgêr yn gymuned Cymraeg ein hiaith. Rydym yn uchelgeisiol, mentus a iach sy’n dyfalbarhau i fod yn annibynnol. Bydd pob unigolyn o fewn cymuned yr ysgol yn cael cefnogaeth a her i gyrraedd eu llawn potensial.

 

Mae'r ysgol hon yn bodoli er mwyn ein plant, mae’n le pwysig iawn yn eu bywydau, yn le ble byddant yn dysgu ac yn tyfu, yn datblygu eu hunigolrwydd, chwilfrydedd a'u hannibyniaeth. Rydym felly am sicrhau bod pob plentyn yn teimlo’n werthfawr ac yn ddiogel. Wrth ganmol y plant yn gyson rhoddir cyfleoedd i bob plentyn brofi'r teimlad pleserus o lwyddiant. Er mwyn cyflawni hyn, byddwn yn darparu cwricwlwm eang a chyfoethog. Mi fydd hyn yn galluogi'n plant i dyfu'n oedolion cyflawn a hyderus am weddill eu bywydau.  Defnyddiwn bob cyfle i annog hyder yn y plant ac i wella eu hunan ddelwedd.


Vision Statement and Philosophy

Gwnawn Ein Gorau Glas/ We Do Our Very Best

Ysgol y Ferch o'r Sgêr is a Welsh speaking community. We are ambitious, enterprising and healthy community who perserver to become independent. Each individual within the school community receives support and to achieve their potential.

 

This school exists for our children since it is an important place in their lives, a place where the children grow and learn and develop their uniqueness, curiosity and independence. Consequently we ensure that every child feels valued and loved and knows that he/she feels safe, that we praise the children frequently so that the child experiences the pleasure of success. In order to achieve this we will provide a broad and rich curriculum. This will ensure that our children will grow into well-adjusted and confident adults for the remainder of their lives and we will use every opportunity to nurture confidence in the children and to improve their self-image.

Top