Menu
Home Page
Search
Translate

Gweithrefnau Hwyrni ac Absenoldeb/ Late and Absence Procedures

Hwyrni/ Lateness


Mae'n bwysig bod eich plentyn yn cyrraedd yr ysgol mewn da bryd. Ond os ydych yn hwyr ac mae'r staff wedi mynd i mewn dewch a'ch plentyn i'r brif fynedfa i'w arwyddo i mewn.

PEIDIWCH A GADAEL EICH PLENTYN AR EI HUN AR Y BUARTH HEB ORUCHWYLIAETH.

 

It is important that your child arrives at school in good time. If however, you are late and the staff have gone into class please bring your child round to reception and sign them in.

PLEASE DO NOT LEAVE YOUR CHILD UNACCOMPANIED ON THE YARD.

 

Mae dod yn hwyr yn effeithio lles eich plentyn—maent ar ei hôl hi ar ddechrau’r diwrnod ysgol. Arriving in class late effects your child’s wellbeing— their day begins by trying to catch up.

 

Yn Ysgol y Ferch o’r Sgêr rydym yn dechrau pob dydd yn gweithio ar sgiliau allweddol— darllen, sillafu, a mathemateg. NI DDYLAI UNRHYW BLENTYN GOLLI ALLAN AR Y RHAIN.

At Ysgol y Ferch o’r Sgêr we begin each day working on key skills—reading, spelling and mathematics. NO CHILD SHOULD MISS OUT ON THESE.

 

Mae munudau o hwyrni yn ychwanegu— mae 15 munud yn golygu colli pythefnos.

Poor timekeeping adds up —15 minutes a day adds up to two weeks missed.

 

Presenoldeb /Attendance

Presenoldeb da yn yr ysgol yw un o’r prif ffactorau o ran sicrhau llwyddiant. Yn unol â hyn mae targed y Consortiwm ar gyfer presenoldeb unigolion ac ysgolion wedi codi i 95%. O ganlyniad byddwn yn adrodd ar ganran presenoldeb eich plentyn bob tymor. Dengys y tabl trosodd wybodaeth ynglŷn â’r berthynas gymeradwy rhwng lefelau presenoldeb a chyrhaeddiad disgyblion.

 

Good attendance at school is a major factor in ensuring success. In line with this, the Consortium's target for individual and school attendance has risen to 95%. As a result we will report on your child's attendance percentage each term. The table overleaf shows information about the relationship between acceptable level of attendance and attainment.

 

Absenoldeb o’r ysgol/ Absence from school

 

A wnewch chi roi gwybod i’r ysgol drwy ffonio neu drwy neges ar y diwrnod cyntaf os yw’ch plentyn yn mynd i fod yn absennol. Rydym yn poeni os oes plentyn yn absennol o’r ysgol. Byddwn yn cysylltu a chi erbyn canol y bore os nad ydym wedi derbyn neges. Os nad ydych yn rhoi rheswm derbyniol i’r ysgol am unrhyw absenoldeb yna caiff eich plentyn ei farcio yn “absennol heb awdurdod”.

 

Please notify the school by telephone or message on the first day if your child is going to be absent. We are concerned if a child is absent from school. We will contact you by mid morning if we haven't received a message. If you do not provide an acceptable reason for any absence to the school your child will then be marked as "absent without authority".

 

Rhesymau cyfreithiol am beidio bod yn yr ysgol: Legal reasons for not being in school:

 

  • Salwch neu apwyntiad meddygol/ Illness or medical appointment
  • Gweithgaredd addysgol (gydag awdurdod)/ Educational activity (authorised)
  • Amgylchiadau eithriadol (gydag awdurdod)/ Exceptional Circumstances (authorised)
  • Gwyliau (gydag awdurdod)/ Holidays (authorised)

 

Gwyliau yn ystod y tymor ysgol/ Holidays during term time

 

Nid oes gan rieni hawl awtomatig i dynnu eu plentyn o’r ysgol er mwyn mynd ar wyliau yn ystod y tymor. Mewn amgylchiadau eithradol gall rieni a gofalwyr wneud cais i dynnu eu plant o'r ysgol am hyd at bump diwrnod. Os am wneud hynny dylid cwblhau ffurflen gwyliau. Wedi i chi gwblhau’r ffurflen, bydd amgylchiadau eich plentyn yn cael ei ystyried cyn penderfynnu os gellir awdurdodi’r absenoldeb ai peidio. Ni awdurdodir unrhyw absenoldebau ar gyfer yr uchod yn ystod cyfnod profion statudol.

 

Parents do not have an automatic right to withdraw their child from school to go on holidays during term time. Under exceptional circumstances parents and carers may make an application to withdraw their children from school for up to five days. If you wish to withdraw your child from school during the term you should complete a holiday form. After you complete the form, your child's circumstances will be considered before deciding whether or not to authorise the absence. No leave will be granted for the above during statutory tests.

 

Yr Awdurdod Lleol/ The Local Authority

 

Byddwn yn parhau i adrodd ar bresenoldeb i’r Awdurdod Lleol yn rheolaidd a bydd disgyblion a phresenoldeb o 90% neu’n is yn cael eu cyfeirio i’r Swyddog Lles Addysg.

 

 

We will continue to report on attendance to the Local Authority on a regular basis and pupils’ attendance of 90% or below will be referred to the Education Welfare Officer.

 

Lefel Presenoldeb

Attendance Level

Effaith Posib ar Gyrhaeddiad Disgybl

Potential Impact upon Pupil Achievement

95 – 100%

Y cyfle gorau o gyflawni i’r potensial llawn. Mae’r plentyn yn cymryd mantais lawn o bob cyfle i ddysgu.

Optimum chance to achieve well. The child is taking full advantage of every learning opportunity.

90 – 95%

Boddhaol. Mae’n bosib bydd angen i’r plentyn gymryd amser i ddal i fyny gyda gwaith.

 

Satisfactory. The child may have to spend time catching up with work.

85 – 90%

Achos i bryderi. Mae’n bosib bydd y plentyn yn tangyflawni.

 

Cause for concern. The child may be at risk of underachieving.

80 – 85%

Achos i bryderi. Mae’n bosib bydd angen i’r plentyn dderbyn cymorth ychwanegol i ddal i fyny gyda’r gwaith.

Cause for concern. The child may need extra support to catch up with work.

Llai na 80%

Posibilrwydd bod y plentyn yn colli allan ar dderbyn addysg eang a chytbwys.

 

The child may be missing out on a broad and balanced education.

 

Top