Menu
Home Page
Search
Translate

Gwisg Ysgol/ Uniform Information

Gwisg yr Ysgol/ School Uniform

 

Mae gosod safonau yn bwysig iawn i ni fel ysgol ac mae ymddangosiad y disgyblion yn arwain at falchder yn yr ysgol ac mae hyn ynghŷd â disgyblaeth dda yn cydredeg i gynnal safonau academaidd. Rydym yn disgwyl i’r disgyblion wisgo’r wisg ysgol bob dydd er mwyn dod â pharch ac agwedd bositif i’r ysgol. Mae’r wisg ysgol fel a ganlyn:-

 

crys chwys glas – DIM ‘hoodies’;                                                  Addysg Gorfforol:-

crys polo gwyn neu las;                                                               crys t gwyn plaen;

trowsus neu sgert lwyd;                                                              siorts neu dracwisg du plaen;

            neu hosanau gwyn neu lwyd;                                                       esgidiau ymarfer.

esgidiau du – DIM trainers;

            cot law neu fflîs du neu las.

 

           *Gellir gwisgo ffrog haf glas a gwyn yn yr haf.

 

 

Ni chaniateir gemwaith yn yr ysgol ag eithrio oriawr a chlustdlysau styd bach.

 

 

Hysbysir rhieni am ba ddyddiau y mae ei plentyn yn cael gwersi Addysg Gorfforol. Annogir disgyblion yn y Cyfnod Sylfaen i ddod â’u cit i’r ysgol ar ddechrau pob hanner tymor a’i adael yn yr ysgol. Disgwylir i ddisgyblion yr Adran Iau ddod â’u gwisg yn ddyddiol.

 

Gellir prynu gwisg â bathodyn yr ysgol gan werthwyr swyddogol yr ysgol sef :-

Uniform2Go , Uned 4 New Street, Ystad Ddiwydiannol Penybont, Penybont, CF31 3UD. Ffôn 01656 655122.

Porthcawl Uniforms, 4, Cilparc, Porthcawl, CF36 5ES. Ffôn 01656 856800.

 

 

 

Setting standards is very important to us as a school and pupils’ appearance leads to pride in the school and this alongside good discipline will aid in the setting and maintaining of high academic standards. We expect pupils to wear their school uniform every day to promote a positive attitude and a sense of respect . The uniform is as follows:-

 

            royal blue sweatshirt - NO hoodies;                                            Physical Education:-

white or royal blue polo shirt;                                                    plain white t shirt;

grey trousers or skirt ;                                                              plain black shorts or tracksuit bottoms;

white or grey socks or tights;                                                     trainers.

black shoes – NO trainers;

royal blue rain coat or fleece.

 

*A blue and white dress can be worn in summer.

 

 

Jewellery is not permitted in school other than a wrist watch and small stud earrings.

 

 

Parents are informed about which days their child/ children have Physical Education lessons during the week. Pupils in the Nursery class come in to school in their PE kit on the days which they have PE. Pupils in the Foundation Phase are encouraged to bring the kit in to school at the beginning of each half term and keep the kit at school. Junior pupils are expected to bring their kit on the appointed days.

Badged uniform items can be purchased from the school’s official stockists: -

Uniform2Go, Unit 4 New Street, Bridgend Industrial Estate, Bridgend, CF31 3UD. Tel 01656 655122.

Porthcawl Uniforms, 4 Cilparc, Porthcawl, CF36 5ES. Tel 01656 856800.

Top