Menu
Home Page
Search
Translate

EDdiogelwch/ ESafety

Cyngor am aros yn ddiogel ar lein:

 

Gwnewch yn siwr eich bod yn cadw ffrindiau ar-lein newydd ar-lein yn unig. Os oes rhywun dydch chi ddim yn nabod yn gofyn i chi fod yn ffrind ar-lein rhaid i chi wneud yn siwr bod oedolyn yn gwybod.

 

Mae angen gwybod sut i ddefnyddio'r botwm CEOP a sut i roi gwybod i'r ganolfan CEOP os ydych chi'n poeni am ymddygiad rhywun ar-lein tuag atoch chi.

 

Tips for staying safe online:

 

Make sure you keep new online friends strictly online. If someone you don't know asks to be your online friend you must ensure an adult knows about it.

 

Know how to use the CEOP Button and how to report it to the CEOP Centre if you are concerned about someone’s online behaviour towards you.

Byddwch yn ofalus pan rydych yn defnyddio’r wê. Gall eich helpu i gadw mewn cysylltiad gyda eich ffrindiau a gall helpu eich addysg- ond gall achosi niwed – i chi ac i eraill.

Cofiwch bod help ar gael yn yr ysgol os rydych chi’n cael problemau ar y rhyngrwyd. Peidiwch bod ofn siarad â’ch athro/ athrawes neu unrhyw oedolyn arall yn yr ysgol.

 

Os ydych chi neu unrhyw un rydych chi’n eu nabod yn poeni am Ecsbloetio Plant, Amddiffyniad Ar-Lein neu unrhyw beth yn gysylltiedig â diogelwch ar y wê cliciwch ar i linc isod a fydd yn eich cymryd yn syth i wefan adrodd CEOP:

 

Always be careful when you are using the internet. It can help you to keep in touch with your friends and help your education – but it can also cause harm – to you and to others.

Remember help is always available at school if you are having any problems online.

Don’t be afraid to talk to your teacher or another adult at school.

 

If you or anyone you know is worried about Child Exploitation, Online Protection or anything related to Internet safety please click the link below which will take you to the CEOP reporting website:

Top